Dreptul muncii

Este legea cadru în baza căreia angajații din Romania își desfășoară raporturile de muncă (activitatea).

Este actul în baza căruia durata normală de 8h/zi a timpului de lucru se poate diminua pentru angajații care muncesc în condiții grele, perculoase și/sau vătămătoare de muncă (de ex.: personal tehnic, balerini, artiști lirici, soliști vocali, instrumentiști etc.).

Este cadrul normativ general, referitor la condițiile de securitate și sănătate din procesul de muncă.

Sunt normele de aplicare ale legii privind securitatea ți sănătatea în muncă. Acest act descrie în detaliu măsurile pe care angajatorul trebuie să le implementeze la locul de muncă și cum să prevină pericolele.

Este cadrul normativ subsecvent, referitor la condițiile de muncă (securitate și sănătate) pe care spațiile în care vă desfăurați activitatea trebuie să le îndeplinească (adică standarde minime).

Este cadrul normativ subsecvent, referitor la echipamentele de protecție obligatorii a fi puse la dispoziție de către angajator în timpul muncii, pentru protecția angajaților. 

Cadru normativ care sancționează comportamentul discriminatoriu în cadrul relațiilor de muncă și nu numai.

Cadru normativ secundar care trasează direcții de acțiune pentru angajatorii în vederea combaterii hărțuirii la locul de muncă. Act emis în aplicarea O.G. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.

Cadru normativ care sancționează comportamentul discriminatoriu în cadrul relațiilor de muncă și nu numai.

Legea care ratifică Convenția nr. 190/2019 privind eliminarea violenței și a hărțuirii în lumea muncii, adoptată la cea de-a 108-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva la 21 iunie 2019. Este un cadru normativ european menit să asigure și consolideze prevenirea și sancționarea discriminării, hărțuirii, violenței în domeniul muncii printr-un dialog mai aplicat cu reprezentanții lucrătorilor, prin instruirea lucrătorilor cu privire la riscuri/prevenirea hărțuirii și discriminării, proceduri de reclamație și anchetă, acces facil la căi de atact judiciar, protecția împotriva victimizării sau represaliilor împotriva reclamanților, victimelor, martorilor și denunțătorilor, sporirea confidențialității etc.

Salarizare

Este legea în baza căreia sunt calculate și plătite salariile angajaților din sectorul cultural.

Este actul în baza căruia sunt calculate și plătite sporurile pentru condiții grele, perculoase și vătămătoare de muncă.

Este actul în baza căruia sunt calculate și plătite voucherele de vacanță.

Legislația fiscal-bugetară anuală

Legislație specifică domeniului culturii

Este legea în baza căreia funcționează instituțiile de spectacole sau concerte (teatre, filarmonici, opere etc.).

Este legea în baza căreia funcționează sistemul de biblioteci publice din România

Este legea în baza căreia funcționează muzeele publice din România

Este legea în baza căreia funcționează instituții cunoscute sub denumire de Case de Cultură

Este legea în baza căreia managerii instituțiilor de cultură sunt selecționați și atribuțiile lor administrarea acestora.

Dialog social

Este legea în baza căreia funcționează sindicatele, federațiile, confederațiile și relația acestora cu angajatorii sau autoritățile publice. Acest act prevede dreptul de a adera la un sindicat, de a face grevă etc.

Este actul normativ care definește sectoarele economice la nivelul cărora se pot încheia contracte colective la nivel de sector.

Legea care descrie cu exactitate cazurile și procedura de informare și consultare a organizațiilor sindicale/reprezentanților salariaților.

Legea care obligă autoritățile publice executive cu atribuții de legiferare (Guvern, Consiliu Local, Consiliu Județean) să publice proiectele de acte normative și procedura aplicabilă. 

Pensionare

Chiar dacă pensionarea are loc în mod uzual după încheierea raporturilor de muncă, modificarea legislației se întâmplă când salariatul este activ, fiind astfel un domeniu de interes pentru acesta.

Este legea în baza căreia sunt calculate și plătite drepturile de pensie.

Este actul în baza căruia membrii UCIMR primesc o îndemnizatie suplimentara la pensie in valoare de 50% din cuantumul acesteia.

Drepturi de autor și drepturi conexe acestora

Atât în relațiile de muncă cât și activitățile culturale independente (freelancing), artiștii beneficiază de o serie de drepturi cum ar fi drepturile de autor și drepturile conexe (interpretarea instrumentală, vocală etc.), la cre nu ar trebui să renunțe. Este o legislație vastă și complexă, de aceea în multe cazuri, artiștii renunță la apărarea acestor drepturi.

Este legea în baza căreia artiștii iși pot exercita drepturile de autorizare a utilizării și exploatării operelor/prestațiilor artistice, precum și dreptul de a primi remunerații echitabile pentru acestea. 

Alte drepturi sindicale

Pentru a vă putea exercita în integralitate drepturile sindicale ca și organizație este nevoie să implicați toate avantajele legislative avute la dispoziție.

Este legea în baza căreia sunt organizate protestele publice.

Legea în baza căreia un angajat sau lucrător independent pote raporta fapte de corupție, încălcări de acte normative, abuzuri și măsurile de protecție de care beneficiază acești raportori.

*Pentru a vă asigura că citiți varianta în vigoare actuală a actelor normative, accesați butonul (cu trei linii suprapuse orizontal) din partea stângă sus a ferestrei cu actul normativ și selectați secțiunea „Cuprins”, apoi meniul „Forma consolidată” iar din subsecțiunea „Istoric consolidări” se alege data cea mai recentă.